คณะผู้บริหาร

ผศ.ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน
รองคณบดีฝ่ายแผนและกิจการพิเศษ

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย

ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต