คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
คณบดี

Asst. Prof. Dr.Kageeporn Wongpreedee
Dean

kageeporn@g.swu.ac.th

รองคณบดี

อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กร

Dr.Porngarm Virutamasen
Associate Dean for Planning

porngarm@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.กรกลด คำสุข
รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมทางปัญญาและวิจัย

Dr.Koraklod Kumsook
Associate Dean for Wisdom Innovation and Research

koraklod@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน
รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

Asst. Prof. Dr.Ravitep Musikapan
Associate Dean for Academic Affairs

ravitep@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

Dr.Naddawadee Boonyadacho
Assistant Dean for Student Development

nuddawadee@g.swu.ac.th

สำนักวิชาการสร้างสรรค์

อาจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการ

Dr.Sittipong Vongchaisuwan
Acting Director

sittipong@g.swu.ac.th

ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย

นางสาวธันยาภัทร์ ธัญอมรเวโรจน์
ผู้อำนวยการ

Miss.Thanyapatt Thanyaamornveroj
Executive Director

thanyapatt@g.swu.ac.th