สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี
ความเชี่ยวชาญ : Jewelry Production, Creative Entrepreneur
Email : kageeporn@g.swu.ac.th

อาจารย์ ดร.พองาม วีรุตมเสน
ความเชี่ยวชาญ : Creative Entrepreneur
Email : porngarm@g.swu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงแข บุตรกูล
ความเชี่ยวชาญ : Jewelry Production
Email : duangkha@g.swu.ac.th

สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องประดับ

อาจารย์ ดร.กรกด