Skip to content

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประเภท ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน จำนวน 9 ทุน แบ่งเป็น 4 ประเภททุน โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับไปยังนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนดังกล่าว