Skip to content

ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน ดังต่อไปนี้


เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน >> Download