Master of Science Program in Innovation and Industrial Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม
ชื่อย่อ: วท.ม. (การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Master of Science (Innovation and Industrial Management)
ชื่อย่อ: M.Sc. (Innovation and Industrial Management)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก 2

รูปแบบภาษาที่ใช้

ภาษาไทย เอกสารและตำราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปแบบการรับเข้าศึกษา

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้

รูปแบบความร่วมมือกับสถาบันอื่น

หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ โดยสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยได้จัดทำ HiFi consortium เพื่อดำเนินการกับสถาบันร่วม
ในปี 2563 มี 5 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมผลิตนิสิตเข้าเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงตลอดระยะเวลา 2 ปี พร้อมพัฒนานวัตกรรมและวิจัยร่วมกับบริษัทปีละ 1 เรื่อง/นิสิต 1 คน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1 นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
2 นักบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต
3 นักบริหารจัดการนวัตกรรม
4 นักวิเคราะห์และนักวิจัยโรงงาน
5 หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการด้านการจัดการอุตสาหกรรม