Skip to content

#พัฒนาสินค้า #วิจัย #งานแสดงสินค้า #ผู้ประกอบการ

Bachelor of Arts Program in Fashion, Textiles and Accessories

หลักสูตร แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง สร้างขึ้นบนพื้นฐานความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยประสบการณ์อันยาวนานของคณาจารย์ประจำหลักสูตร เน้นผลิตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ พัฒนานวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แฟชั่น จนถึงตราสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ตลาดนานาชาติอย่างยั่งยืน

สมัครเรียนที่นี่ได้เลย CTA

  • รายละเอียดการสมัคร
  • เล่มหลักสูตร
  • คู่มือการเรียน

หลักสูตร

Bachelor of Arts (Fashion, Textiles and Accessories)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง)

ศศ.บ. (แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง)

B.A (Fashion, Textiles and Accessories)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

หลักสูตร แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง สร้างขึ้นบนพื้นฐานความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยประสบการณ์อันยาวนานของคณาจารย์ประจำหลักสูตร เน้นผลิตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ พัฒนานวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แฟชั่น จนถึงตราสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ตลาดนานาชาติอย่างยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น
  • ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
  • ผู้สร้างสรรค์สื่อแฟชั่น