Skip to content

#พัฒนาสินค้า #วิจัย #งานแสดงสินค้า #ผู้ประกอบการ

Bachelor of Arts Program in Creative Products

หลักสูตรผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ นักวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เน้นการเรียนภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์ นักออกแบบมืออาชีพ และผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำ โดยการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในเรื่องของการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

สมัครเรียนที่นี่ได้เลย CTA

  • รายละเอียดการสมัคร
  • เล่มหลักสูตร
  • คู่มือการเรียน

หลักสูตร

BACHELOR OF ARTS (CREATIVE PRODUCTS)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)

ศศ.บ. (ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์)

B.A. (CREATIVE PRODUCTS)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

หลักสูตรผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ นักวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ เน้นการเรียนภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์ นักออกแบบมืออาชีพ และผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำ โดยการจัดการเรียนการสอนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในเรื่องของการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย

  • ชั้นปีที่ 1 ฝึกทักษะในการออกแบบเพื่อให้ผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ และออกแบบสื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์เบื้องต้นได้
  • ชั้นปีที่ 2 ผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด โดยการฝึกปฏิบัติการทำงานเป็นทีมร่วมกับนักออกแบบและผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำ
  • ชั้นปีที่ 3 ผู้เรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม หรือระบบการสร้างต้นแบบผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการฝึกปฏิบัติการทำโครงงานตามความสนใจของผู้เรียน และฝึกความเป็นผู้นำในการบริหารจัดการโครงการร่วมกับนักออกแบบและผู้ประกอบการจากองค์กรชั้นนำ
  • ชั้นปีที่ 4 ให้ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์ทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา โดยมีผู้ประกอบการเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด คิด สร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาให้กับองค์กร และสังคมอย่างยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  2. นักวางกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
  3. นักออกแบบผลิตภัณฑ์