Bachelor of Arts Program in Fashion, Textiles and Accessories

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง


Bachelor of Arts Program in Fashion, Textiles and Accessories
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

ศศ.บ. (แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง)
B.A (Fashion, Textiles and Accessories)

หลักสูตร แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง สร้างขึ้นบนพื้นฐานความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยประสบการณ์อันยาวนานของคณาจารย์ประจำหลักสูตร เน้นผลิตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ พัฒนานวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แฟชั่น จนถึงตราสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ตลาดนานาชาติอย่างยั่งยืน

#เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แฟชั่นติดตามข่าวสาร