ข่าวกิจการนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประเภททุน… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 –… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ >>… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน จำนวน 9 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภททุนดังต่อไปนี้ – เอกสารประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) ดังต่อไปนี้ ลำดับ ประเภททุน จำนวนทุน… Read More »ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาโทให้แสดงศักยภาพด้านการสอนและการโค้ชชิ่งนิสิตระดับปริญญาตรี รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) เงินทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน… Read More »ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา 2/2563

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละประเภททุน ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน โดยสามารถเข้าดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ทุนผลการเรียนดี ทุนกิจกรรมเด่น ทุนการศึกษานิสิตต่างชาติประพฤติดี ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียง

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านนวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาการรับสมัคร1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25642. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 2 เมษายน… Read More »ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์