Skip to content

Study and gain real work experience,
collaborate with professional entrepreneurs at CCI.

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศ-ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย_งานส.pdf …

Scholarship

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ Download …

Scholarship

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศ-ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย_งานส.pdf …

Scholarship

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต …

Scholarship

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษาประเภทที่พักอาศัย “โครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี สเตชั่น (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ห้องชุดเลขที่ 2316 และ ห้องชุดเลขที่ 2801 เพื่อเป็นที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

Scholarship

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร จำนวน 4 ทุน ดังต่อไปนี้ 1.1 นางสาวกัญญาวีร์ แก้ววงษา …

Scholarship

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิตซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน ดังต่อไปนี้ ไม่มีผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา …

Scholarship

ด้วย ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย รับผิดชอบการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างชุมชนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจและภาคเอกชน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “กิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับจักรวาลนฤมิตร (CLASS 3D Velaverse Hackathon)”ร่วมกับ บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เพื่อให้นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยการสร้างผลงานโมเดล …

Scholarship