Skip to content

ขอแสดงความยินดี ผู้ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์

ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2564

สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2564