Skip to content

งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ครบรอบ 5 ปี

บรรยากาศ งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครบรอบ 5 ปี ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งทําบุญถวายสังฆทาน ร่วมกับคณาจารย์ และพนักงานบุคคลากรภายในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ