Skip to content

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ น้อมถวายองค์พระ “พระพุทธศากยมุนีศรีบูรพา”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงาน “วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ครั้งที่ 27 ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มีความภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติภารกิจรับใช้สังคม และสร้างนวัตกรรมผ่านการวิจัย และในโอกาสนี้ บุคลากรของวิทยาลัย ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรายงานและถวายผลงาน โดยมีโครงการบริการวิชาการเพื่อชุมชน 1 โครงการ จาก 5 โครงการบริการวิชาการโดดเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผลงานวิจัย 2 ผลงาน จาก 10 ผลงานวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นำโดย คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ถวายรายงาน โครงการบริการวิชาการ โครงการบูรณาการนวัตกรรม สู่อัตลักษณ์เครื่องถมดำปราศจากตะกั่ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และได้ทูลเกล้าถวายองค์พระ “พระพุทธศากยมุนีศรีบูรพา” ที่เป็นต้นแบบอันวิจิตรของโครงการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน ถวายรายงานและผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัย การพัฒนาลวดลายพิมพ์กัดผ้าม่อฮ่อม ผสมเทคโนโลยีปักผ้า สู่เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายบุรุษแบรนด์ขวัญโย

อาจารย์ ดร.นัดดาวดี บุญญะเดโช ถวายรายงานและผลงานสร้างสรรค์จากโครงการวิจัยพัฒนาคุณภาพผ้าไหม กลุ่มทอผ้ายก อยุธยา ให้มีคุณสมบัติทำความสะอาดตัวเองได้ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเครื่องประกอบการแต่งกาย