Skip to content

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินมาทรงบรรยาย และทอดพระเนตรนิทรรศการ เรื่อง “คนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า ครั้งที่ ๑”


วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สำนึกในพระกรุณาธิคุณใต้ฝ่าพระบาท เสด็จพระดำเนินมาทรงบรรยาย และทอดพระเนตรนิทรรศการ เรื่อง
“คนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า ครั้งที่ ๑” เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วาระ ๒ ปี
ณ อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท ๒๓ กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒