Skip to content

ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) ดังต่อไปนี้

ลำดับประเภททุนจำนวนทุนประกาศ
1ทุนผลการเรียนดี7PDF
2ทุนกิจกรรมเด่น5PDF
3ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต12PDF
4ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียง4PDF
5ทุนการศึกษานิสิตต่างชาติประพฤติดี1PDF

ระยะเวลาการรับสมัคร

1.ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

2 .ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พร้อมแจ้งวันสัมภาษณ์

3.ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ภายในวันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2565

รายการเอกสารรับรองประกอบการสมัครรับทุน