Skip to content

ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 – 3
2) มีผลการเรียนสะสม (GPA) จนถึงภาคการศึกษา 1/2564 ไม่น้อยกว่า 2.00
3) ไม่อยู่ระหว่างพักการเรียน หรือติดทัณฑ์บน
4) มีความประพฤติดีโดยผ่านการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา
5) เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
6) สามารถช่วยเหลืองานของหลักสูตรหรือวิทยาลัยได้ตลอดภาคการศึกษา 2/2564 ตามความเหมาะสม

2.เงินทุนการศึกษา

  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 4 ทุน
    เงินทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่ง จำนวน 2 ทุน
    เงินทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท

3.ช่วงระยะเวลาที่อยู่ในสถานะผู้ได้รับทุนการศึกษา

  • ในช่วงปีงบประมาณ 2565

4.หลักฐานการสมัคร

4.1 แบบฟอร์มใบสมัคร (Online) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 1 ฉบับ
4.4 รายงานผลการเรียนจากระบบของมหาวิทยาลัย(Supreme 2019) ปีการศึกษา1/2564 ที่แสดงพร้อมผลการเรียนสะสม (GPA)
4.5 หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา (นิสิตเป็นผู้ส่งแบบฟอร์มให้อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา ส่งตรงให้กับวิทยาลัยฯ โดยส่งผ่านอีเมล์ : alisa.dgw@gmail.com)
4.6 แบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้ของผู้ปกครองจากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

หมายเหตุ หลักฐานรายการที่ 4.2-4.4 รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ หลักฐานการรับสมัครทุกรายการ upload พร้อมใบสมัคร online

5.ระยะเวลาการรับสมัคร

  • ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 พร้อมแจ้งวันสัมภาษณ์
  • ประรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2565