Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ดังต่อไปนี้

1.ประเภททุนผลการเรียนดี

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.นายฐานัสก์พล ก่อกิจโรจน์ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010045
2.นางสาวกัญญาภัค ขำสกุล รหัสประจำตัวนิสิต 62169010019
3.นางสาววรรณิดา เสถียรโสภณ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010032

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 12.00 น – 12.30 น. ผ่านระบบ Zoom


เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง >> Download