Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ ดังต่อไปนี้

1.ประเภททุนผลการเรียนดี

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.นางสาวณัฐกฤตา สุขเคหา รหัสประจำตัวนิสิต 63169010079
2.นางสาวณิชกานต์ แสงมหาชัย รหัสประจำตัวนิสิต 63169010081
3.นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ รหัสประจำตัวนิสิต 63169010094
4.นางสาวธัมมิกา มีนาค รหัสประจำตัวนิสิต 63169010095
5.นางสาวกัญญาวีร์ แก้ววงษา รหัสประจำตัวนิสิต 62169010002
6.นางสาวบวรลักษณ์ กีรติธนารุจน์ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010007
7.นายปริญญา วิชยกมลกุล รหัสประจำตัวนิสิต 62169010037
8.นางสาวพันธิตรา สุนทรโชติ รหัสประจำตัวนิสิต 61102010011

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom

2.ประเภททุนกิจกรรมเด่น

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ รหัสประจำตัวนิสิต 63169010094
2.นางสาวพันธิตรา สุนทรโชติ รหัสประจำตัวนิสิต 61102010011
3.นายอนาวิล ชาวไร่เงิน รหัสประจำตัวนิสิต 61102010041

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom

3.ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.นายวชร เสวกทรัพย์ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010010

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น – 10.00 น. ผ่านระบบ Zoom

4.ประเภททุนนิสิตต่างชาติ ประพฤติดี

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.Miss.Irantsoa Aurore Rakotoson รหัสประจำตัวนิสิต 62169010076

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น – 11.00 น. ผ่านระบบ Zoom

5.ประเภททุนนิสิตสร้างชื่อเสียง

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ รหัสประจำตัวนิสิต 63169010094
2.นางสาวสวิชญา สมนิมิตร รหัสประจำตัวนิสิต 62169010013
3.นางสาวเอลียาห์ ขันทะ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010061

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น – 10.30 น. ผ่านระบบ Zoom


เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ >> Download