Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

1.ประเภททุนผลการเรียนดี

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.นางสาวธัศญาภรณ์ วงศ์ศักดิ์ศิริกุล รหัสประจำตัวนิสิต 62169010081
2.นางสาวรุจิรา ชัยเจริญชนะ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010017
3.นายธนวุฒิ จำปาเรือง รหัสประจำตัวนิสิต 62169010080
4.นายพงศธร พงค์ปวน รหัสประจำตัวนิสิต 63169010073

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น – 14.00 น. ผ่านระบบ Zoom

2.ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

1.1 รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

1.นายทองเจือ ชาญพลกรัง รหัสประจำตัวนิสิต 63169010007
2.นางสาวพราวฟ้า แซ่ลี้ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010082
3.นางสาวปชาบดี บุญยะเพ็ญ รหัสประจำตัวนิสิต 64169010085
4.นางสาวณัฐภรณ์ ย่อเกตุ รหัสประจำตัวนิสิต 63169010073
5.นายณัฐวีร์ แก้วมณี รหัสประจำตัวนิสิต 63169010099
6.นางสาววรรณวลี โสปกระโทก รหัสประจำตัวนิสิต 62169010018
7.นางสาวบุณยานุช ฉิมสำราญ รหัสประจำตัวนิสิต 62169010016
8.นางสาวชารดา สังข์ทอง รหัสประจำตัวนิสิต 62169010066

1.2 กำหนดวันสัมภาษณ์
วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น – 15.00 น. ผ่านระบบ Zoom


เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ >> Download