Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลพัฒนาศักยภาพนิสิต จำนวน 9 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ดังนี้

1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

ลำดับชื่อ-สกุลรหัสประจำตัวนิสิต
1นายวชร เสวกทรัพย์62169010010

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์

ลำดับชื่อ-สกุลรหัสประจำตัวนิสิต
1นางสาวบุณยานุช ฉิมสำราญ62169010016
2นางสาววรรณวลี โสปกระโทก62169010017
3นางสาวชารดา สังข์ทอง62169010066
4นางสาวพราวฟ้า แซ่ลี้62169010082
5นายทองเจือ ชาญพลกรัง63169010007
6นางสาวณัฐภรณ์ ย่อเกตุ63169010050
7นายณัฐวีร์ แก้วมณี63169010099
8นางสาวปชาบดี บุญยะเพ็ญ64169010085

ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพันที่ระบุไว้ในประกาศการรับสมัครทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และ ให้นิสิตที่มีรายชื่อตามประกาศ ศึกษาขั้นตอนการส่งเอกสาร ประกอบการเบิกจ่าย และกรอกข้อมูลใบขอเพิ่มคู่ค้า พร้อมทั้งแนบสำเนาหลักฐานต่างๆ ตามกำหนดดังแนบท้ายเอกสารประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต