Skip to content

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนนิสิตระดับปริญญาโทให้แสดงศักยภาพด้านการสอนและการโค้ชชิ่งนิสิตระดับปริญญาตรี รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation)

เงินทุนการศึกษา จำนวน 9 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภททุน ดังนี้

ทุนประเภทที่ 1 มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี 100,000.-
จำนวน 2 ทุน @ 50,000 บาท
ทุนประเภทที่ 2 มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี 60,000.-
จำนวน 2 ทุน @ 30,000 บาท
ทุนประเภทที่ 3 ไม่มีประสบการณ์ 75,000.-
จำนวน 5 ทุน @ 15,000 บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร

1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 พร้อมแจ้งวันสัมภาษณ์
3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565

>>>>>> เอกสารประกาศรับสมัคร

>>>>>> ใบสมัคร ON LINE