Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน จำนวน 9 ทุน แบ่งเป็น 3 ประเภททุนดังต่อไปนี้

ทุนประเภทที่ 1 มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุลนิสิตCurriculumรหัสประจำตัวนิสิต
1.นายศิระ ภู่ก๋งหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
in Innovation and Industrial Management
64199130350
2.นางสาววิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์
64199130346

กำหนดวันสัมภาษณ์

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านระบบ Zoom online

ทุนประเภทที่ 2 มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุลนิสิตCurriculumรหัสประจำตัวนิสิต
1.นางสาวพรนภา เด่นจารุกูลหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
in Innovation and Industrial Management
64199130349

กำหนดวันสัมภาษณ์

  • วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00-18.00 น. ผ่านระบบ Zoom online

ทุนประเภทที่ 3 ไม่มีประสบการณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

ชื่อ-นามสกุลนิสิตCurriculumรหัสประจำตัวนิสิต
1.นางสาวกฤตยภรณ์ ศิรินุพงศ์หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130166
2.นายประพนธ์ ชนะพลหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130167
3.นายศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤตหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130169
4.นางสาวซันวาย์ โส๊ะสันสะหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130299
5.นายภูมิ เมฆนิติกุลหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130300

กำหนดวันสัมภาษณ์

  • วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ผ่านระบบ Zoom online

– เอกสารประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 –