Skip to content

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประเภททุน รวมจำนวน 8 ทุน ดังต่อไปนี้

ทุนประเภทที่ 1 มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน ทุนละ 50,000 บาท

ชื่อ-นามสกุลนิสิตCurriculumรหัสประจำตัวนิสิต
1.นายศิระ ภู่ก๋ง

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
in Innovation and Industrial Management
64199130350

2.นางสาววิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์
64199130346

ทุนประเภทที่ 2 มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

ชื่อ-นามสกุลนิสิตCurriculumรหัสประจำตัวนิสิต
1.นางสาวพรนภา เด่นจารุกูล

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
in Innovation and Industrial Management
64199130349

ทุนประเภทที่ 3 ไม่มีประสบการณ์

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 ทุน ทุนละ 15,000 บาท

ชื่อ-นามสกุลนิสิตCurriculumรหัสประจำตัวนิสิต
1.นางสาวกฤตยภรณ์ ศิรินุพงศ์

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130166

2.นายประพนธ์ ชนะพล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130167

3.นายศักดิ์สิทธิ์ ภัทรประกฤต

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130169

4.นางสาวซันวาย์ โส๊ะสันสะ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130299

5.นายภูมิ เมฆนิติกุล

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร มหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
64199130300

– เอกสารประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโทผู้ได้รับทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 –