Skip to content

ประกาศขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายเวลาเปิดรับสมัครภาคอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม​ ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่นและของตกแต่งบ้าน Hi-FI (Higher Education For Industry)

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2564

รับสมัครกลุ่มบริษัทหรือภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

ทั้งนี้บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดระยะเวลา 2 ปี ภายใต้การออกแบบรายวิชาที่ตรงกับความต้องการของบริษัทจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการจัดการเรียนการสอนจะดำเนินการที่บริษัท ซึ่งสามารถทำงานควบคู่กับการเรียนเพื่อลดภาวะการขาดแคลนแรงงาน และเพื่อให้บุคลากรที่จบหลักสูตรสามารถนำนวัตกรรมความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรได้ต่อไป

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
College of Creative Industry
ชั้น 7 อาคารศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
โทรศัพท์ 02-6495000 ต่อ 12891-5