Skip to content

ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ”

ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญ คณาจารย์ สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “สมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ” ระหว่างวันที่ 28 เมษายน 2564 – 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 15.00 น.

คุณสมบัติผู้สมัคร : เป็นคณาจารย์ที่ทำการสอนในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีนับถึงวันเลือก หรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าส่วนงาน

โดยส่งเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ cciadmin@g.swu.ac.th

-ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ

-เอกสาร ใบสมัคร เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ