Skip to content

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา 2/2563

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละประเภททุน ได้แก่

ทุนผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน
ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 12 ทุน
ทุนการศึกษานิสิตต่างชาติประพฤติดี จำนวน 1 ทุน
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 ทุน

นิสิตสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา จากเอกสารแนบด้านล่าง
เอกสารประกาศรายชื่อนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษา <<คลิกที่นี่>>