Skip to content

ประกาศการรับข้อเสนองานวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ ทุนสนับสนุนจากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ด้วยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน ให้คณาจารย์ และบุคลากรในวิทยาลัยฯ ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ พัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการ และใช้ประโยชน์ได้จริง งานประดิษฐ์ที่มีการดำเนินงานร่วมกับชุมชน อันจะก่อให้เกิดรายได้สู่มหาวิทยาลัย หรือเทคโนโลยีที่ช่วยพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดองค์ความรู้ เพื่อก้าวสู่ยุควิถีชีวิตใหม่ โดยทิศทางการวิจัยของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ในปีงบประมาณ 2564

กำหนดการรับสมัคร
30 เมษายน 2564 ถึง 14 พฤษภาคม 2564

เอกสารประกอบการขอรับทุนสนับสนุนวิจัย

รายการFile
1.ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เรื่อง การขอรับทุนสนับสนุนวิจัย ของบุคลากรสายวิชาการ จากงบประมาณเงินรายได้ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564Download
2.แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย แบบ ว-1ดDownload