Skip to content

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จำนวน 5 ประเภททุน ดังต่อไปนี้

  1. ทุนผลการเรียนดี จำนวน 10 ทุน
  2. ทุนกิจกรรมเด่น จำนวน 12 ทุน
  3. ทุนการศึกษานิสิตต่างชาติประพฤติดี จำนวน 1 ทุน  
  4. ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 จำนวน 1 ทุน   
  5. ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียง จำนวน 1 ทุน          

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 27 มกราคม 2564  ผ่านระบบใบสมัคร Online

เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติ และหลักฐานการรับสมัคร และใบสมัครตามประกาศ

หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา