Skip to content

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้

ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านนวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 5 ทุน

ระยะเวลาการรับสมัคร
1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564 พร้อมแจ้งวัน สัมภาษณ์
3. ประรายชื่อผู้ได้รับทุน ภายในวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

ใบสมัคร Online