Skip to content

ประวัติย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัญ วานิชกร

Email
aran@g.suw.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
Design

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
ปร.ด.สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับปริญญาโท
กศ.ม. สาขาอุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี
ศป.บ. สาขาออกแบบทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

อรัญ วานิชกร. (2560). การสร้างองค์ความรู้การวิจัยสร้างสรรค์ภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทยตามหลักแนวคิดเซคิ.กรุงเทพฯ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปะ ปีที่ 37 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน): สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
อรัญ วานิชกร. (2559). (มปป). การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนาภาพลักษณ์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก.เชียงใหม่. วารสารวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)
อรัญ วานิชกร. (2559). ศิลปกรรมเพื่อแสดงภาพลักษณ์การแพทย์แผนไทย. ปทุมธานี. วารสารวิชาการคณะศิลปกรรมศาสตร์ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อรัญ วานิชกร. (2558). อัตลักษณ์หัตถเวชกรรมไทยสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ในสปาร่วมสมัย. ปทุมธานี. วารสารวิชาการศิลปกรรมศาสตร์วิชาการ วิจัย และงานสร้างสรรค์ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี