Skip to content

ประวัติย่อ

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ ใจหาญ

Email
kanakwan@g.swu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
Design

การศึกษา


ระดับปริญญาโท
ศป.ม. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ระดับปริญญาตรี
ศป.บ. สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์- ศิลปะเครื่องประดับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

แนวทางการประเมินผลงานการออกแบบของนิสิตด้วยการพัฒนาระบบเกณฑ์การให้คะแนนในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ : สิทธิพงศ์ วงศ์ไชยสุวรรณ และกนกวรรณ ใจหาญ ตีพิมพ์วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Volumn 20, July-December 2016)