Skip to content

ประวัติย่อ

อาจารย์ ดร.ปิยพงษ์ คล้ายคลึง

Email
piyapongk@g.swu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
ประเมินผล, วัดผล

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การวัดและประเมินผลการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง และสุวิมล ว่องวาณิช. (2555). การพัฒนาทฤษฎีโปรแกรมสำหรับประเมินความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.
ปิยพงษ์ คล้ายคลึง และสุวิมล ว่องวาณิช. (2555). ปฏิกิริยาสะท้อนระหว่างครูกับผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามนโยบายที่รัฐกำหนด. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ.