Skip to content

ประวัติย่อ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศไกร ไทรทอง

Email
yossakrai@g.swu.ac.th
สาขาเชี่ยวชาญ
Publications Design

การศึกษา

ระดับปริญญาเอก
ศป.ด. สาขาศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับปริญญาโท
M.A.Publications Design University of Baltimore, Maryland, USA
ระดับปริญญาตรี
สถ.บ. สาขาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ

มิรินทร์ แสนตา, รุ่งอนิล ชาวนาฟาง, วันวิสาข์ ภักดีศรี, สิรินทร์ โพธนาถกุล, อรัญ วนิชกร, ยศไกร ไทรทอง. (2560, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาและออกแบบประติมากรรมเพื่อสะท้อนความเป็นไทยร่วมสมัยริมแม่นํ้าเจ้าพระยา. วารสารวิชาการ AJNU ศิลปะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร. 8(2): 143-151..
ยศไกร ไทรทอง. (2560, พฤษภาคม-สิงหาคม). การศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบเรขศิลป์เพื่อสื่อสาร จุดจับใจด้านความรักระหว่างวัยทวีนผู้ชายและวัยทวีนผู้หญิง. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 37(2): 197-216.

ยศไกร ไทรทอง. (2560, มกราคม-มิถุนายน). การศึกษาพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับ : กล่องใส่เครื่องประดับที่ทำจากไม้สำหรับการค้าปลีก. วารสารศิลป์ปริทัศน์. 5(1): 26-35.
พรนลัท เรืองสมวงศ์, กรกลด คำสุข, ยศไกร ไทรทอง. (2558, กรกฎาคม-ธันวาคม). โครงการการศึกษา และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย ในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน. วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 33: 99-108.