Skip to content

Privacy Policy & Privacy Notice

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มศว
  • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  • ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของนิสิต
  • ประกาศแจ้งเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ปฏิบัติงาน