Skip to content

Study and gain real work experience,
collaborate with professional entrepreneurs at CCI.

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต …

Scholarship

บรรยากาศ งานวันสถาปนาวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ครบรอบ 5 ปี ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งทําบุญถวายสังฆทาน ร่วมกับคณาจารย์ และพนักงานบุคคลากรภายในวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ณ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ …

ข่าวสาร, News & Events

พบกับกิจกรรมมากมายของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้ที่งาน swu open house2022 ในวันที่12-13 พฤศจิกายน 2565 บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (ตึก 400 ล้าน) ตั้งเเต่เวลา 08.30-15.30 น. โดยภายในการมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายให้น้องๆ …

CCI Student Affairs

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อเข้าคัดเลือกรับทุนการศึกษาประเภทที่พักอาศัย “โครงการวิสซ์ดอม ปุณณวิถี สเตชั่น (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ห้องชุดเลขที่ 2316 และ ห้องชุดเลขที่ 2801 เพื่อเป็นที่พักอาศัยระหว่างการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

Scholarship

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร จำนวน 4 ทุน ดังต่อไปนี้ 1.1 นางสาวกัญญาวีร์ แก้ววงษา …

Scholarship

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิตซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน ดังต่อไปนี้ ไม่มีผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา …

Scholarship

ด้วย ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย รับผิดชอบการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างชุมชนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจและภาคเอกชน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “กิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับจักรวาลนฤมิตร (CLASS 3D Velaverse Hackathon)”ร่วมกับ บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เพื่อให้นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยการสร้างผลงานโมเดล …

Scholarship

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning …

Scholarship