Skip to content

Master of Science Program in Creative Brand Management

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์สร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์สร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Creative Brand Management

Degree and Program

ภาษาไทย     ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์สร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ)
                     ชื่อย่อ : วท.ม. (การจัดการแบรนด์สร้างสรรค์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Science (Creative Brand Management)
                      ชื่อย่อ : M.Sc. (Creative Brand Management)

วิชาเอกของหลักสูตร

ไม่มี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

Career Opportunities

1.ผู้ประกอบการสร้างแบรนด์สินค้าใหม่หรือสินค้าเชิงสร้างสรรค์ (Creative and/or new brand entrepreneur)
2.นักพัฒนาแบรนด์สินค้าใหม่ (Brand analyst and developer)
3.นักบริหารแบรนด์สินค้าขององค์กรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
4.ผู้อำนวยการสร้างสรรค์ (Creative director)