Skip to content

ข่าวกิจการนิสิต

แบรนด์เครื่องประดับ “Le Gramous” โดย นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ – โครงการ TalentThai & Designer Room”

เชิญสัมผัสแบรนด์เครื่องประดับ “Le Gramous” โดย นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สรรสร้างแบรนด์นี้จากการเรียนรู้ บ่มเพาะอย่างต่อเนื่องจากหลักสูตรและวิทยาลัย ซึ่งมุ่งให้นิสิตมีศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างแบรนด์ของตัวเอง ซึ่งณัฏฐ์ปวินท์ ได้นำความรู้และทักษะทั้งหมดมาใช้ในการสร้างแบรนด์ “Le Gramous” ในขณะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ผลงานของโครงการ TalentThai… Read More »แบรนด์เครื่องประดับ “Le Gramous” โดย นายณัฏฐ์ปวินท์ เบญจกุลภัทร์ – โครงการ TalentThai & Designer Room”

JGAB Young Designer Competition 2023 : JEWELRY & GEM ASEAN BANGKOK 2023

GAB Young Designer Competition 2023 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จํากัด ได้กําหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการออกแบบในด้านอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับสู่มาตรฐานสากล… Read More »JGAB Young Designer Competition 2023 : JEWELRY & GEM ASEAN BANGKOK 2023