ข่าวกิจการนิสิต

ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา 2/2563

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการพิจารณารายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในแต่ละประเภททุน ได้แก่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน โดยสามารถเข้าดูได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ ทุนผลการเรียนดี ทุนกิจกรรมเด่น ทุนการศึกษานิสิตต่างชาติประพฤติดี ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียง

ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ ทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านนวัตกรรมการออกแบบ จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาการรับสมัคร1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมส่งหลักฐาน ผ่านช่องทาง Online ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 25642. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 2 เมษายน… Read More »ประกาศ การรับสมัครทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์