ข่าวกิจการนิสิต

ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิตซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน ดังต่อไปนี้ ไม่มีผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา ทั้งนี้ ในการพิจารณารายชื่อผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ… Read More »ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร

ด้วย ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย รับผิดชอบการส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างชุมชนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ผ่านการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจและภาคเอกชน ด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ “กิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับจักรวาลนฤมิตร (CLASS 3D Velaverse Hackathon)”ร่วมกับ บริษัท คลาส คอฟฟี่ จำกัด เพื่อให้นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลและทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยการสร้างผลงานโมเดล 3 มิติสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยมีทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่เข้าร่วมแข่งขัน ดังนี้ 1.1… Read More »ประกาศวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสมัครรับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ทุนการศึกษาจักรวาลนฤมิตร

ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

วิทยาลัยอุตสาหกรรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นิสิตได้พัฒนาตนเองด้านการเรียนและการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และพร้อมเป็นผู้ประกอบการใหม่หรือไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) ที่กำหนดเป้าหมายการผลิตบัณฑิตให้เป็นเลิศในการผลิตกำลังหลักของประเทศและนวัตกรรมการเรียนรู้ (Learning Innovation) 1) เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 –… Read More »ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตสร้างชื่อเสียง

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตสร้างชื่อเสียง

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลการเรียนดี

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศ รับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนผลการเรียนดี

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยได้ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้ดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษาเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้านทักษะความเป็นครูและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3 ประเภททุน… Read More »ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

ตามที่ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดำเนินการ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 จึงขอประกาศรายชื่อนิสิตผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง ดังต่อไปนี้ เอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 –… Read More »ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์รับทุน สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง