Skip to content

หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น

#พัฒนาสินค้า #วิจัย #งานแสดงสินค้า #ผู้ประกอบการ

ปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมออกแบบแฟชั่น

ศป.ม. นวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบแฟชั่น

รัฐบาลมีนโนบายอย่างชัดเจนที่จะปรับโครงสร้างประเทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้ หลักการสำคัญของการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 คือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เน้นภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการมากขึ้น

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักออกแบบและพัฒนาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่งแฟชั่น
  • นักออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
  • นักออกแบบและพัฒนาเครื่องประดับและผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ
  • นักวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในองค์กรรัฐ
  • ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่น ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องประดับ