Skip to content
หลักสูตร

หลักสูตรวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Subscribe to learn about new product features, the latest in technology, solutions, and updates.

หลักสูตรในปีการศึกษา 2566
Bachelor of Science
(Gems and Jewelry)

หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ เน้นสร้างผู้ประกอบ การในอุตสาหกรรม ผ่านการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม ของสถานประกอบการ คิดค้น และประยุกต์ใช้นวัต กรรมวัสดุที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ ผสานองค์ ความรู้วิทยาศาสตร์ และ ศิลปะ รวมถึงกระบวนการทาง การตลาดยุคดิจิทัล เพื่อศักยภาพการแข่งขันในตลาด แห่งอนาคต

สมัครเรียน
Bachelor of Arts
(Fashion, Textiles and Accessories)

หลักสูตร แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง สร้างขึ้น บนพื้นฐานความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยประสบการณ์อันยาวนานของคณาจารย์ประจำหลักสูตร เน้นผลิตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ พัฒนา นวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มมูลค่า ของผลิตภัณฑ์แฟชั่น จนถึงตราสินค้า อย่างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อก้าวสู่ตลาดนานาชาติอย่างยั่งยืน

สมัครเรียน
Bachelor of Arts
(Creative Products)

หลักสูตรผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ ประกอบการด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์ นักวางกลยุทธ์ด้าน ผลิตภัณฑ์ และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน ที่มีแนวคิดเชิงสร้าง สรรค์ เน้นการเรียนภาคปฏิบัติร่วมกับอาจารย์ที่มาก ประสบการณ์ นักออกแบบมืออาชีพ และผู้ประกอบ การจากองค์กรชั้นนำ โดยการจัดการเรียนการสอนด้าน การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับนโยบายอุตสาหกรรม 4.0 ในเรื่องของการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ได้

สมัครเรียน
Master of Fine and Applied Arts
(Fashion Design Innovation)

รัฐบาลมีนโนบายอย่างชัดเจนที่จะปรับโครงสร้างประ เทศให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ภายใน 3-5 ปีนับจากนี้ หลักการ สำคัญของการปฏิรูปประเทศไทยไปสู่ยุค 4.0 คือการ ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัต กรรมและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนการ ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรม และการขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสาหกรรมไปสู่การขับ เคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัต กรรม เน้นภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการมากขึ้น

สมัครเรียน
Master of Science
(Creative Brand Management)

สร้างแบรนด์อย่างไร ไม่ให้น่าเบื่อ หลักสูตร Creative Brand Management หลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่จะช่วยเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์และบริการอย่างสร้าง สรรค์ เหมาะสำหรับธุรกิจ SMEs และ Startups และ คนรุ่นใหม่อยากพัฒนาแบรนด์ด้วยนวัตกรรมและความคิดต่อยอด

สมัครเรียน
Master of Science
(Innovation and Industrial Management)

หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงาน อื่นๆ โดยสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้สำนักงานพัฒนาวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โปรแกรมสนับสนุนการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้จัดทำโครง การที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยได้จัดทำ HiFi consortium เพื่อดำเนินการ กับสถาบันร่วม ในปี 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วม กันพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมผลิตนิสิตเข้าเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงตลอดระยะเวลา 2 ปี พร้อมพัฒนานวัตกรรมและวิจัย ร่วมกับบริษัทปีละ 1 เรื่อง/นิสิต 1 คน

สมัครเรียน