Skip to content

เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
ด้วยนวัตกรรมและงานวิจัย

ขับเคลื่อนชุมชนผ่านอัตลักษณ์ไทยและงานวิจัย เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน

จากความร่วมแรงร่วมใจของทีมนักวิจัยและชุมชน ที่ผสมผสานองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและงานวิจัย จนสามารถนำอัตลักษณ์ความเป็นไทย มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสร้างสรรค์ จนก่อเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ภายในชุมชน รวมไปถึงการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชน เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน

Highlight of the day

กระบวนการวิจัย เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

พัฒนาคน
พัฒนาเครื่องมือ
พัฒนานวัตกรรม

ข่าวสารและผลงานวิจัยล่าสุด

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เปิดรับสมัครทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ทุน ได้แก่

  1. ทุนการเพิ่มสมรรถนะด้านบริหารจัดการ
  2. ทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบงานวิจัย/งานสร้างสรรค์
  3. ทุนสนับสนุนงานนักวิจัยรุ่นใหม่
  4. ทุนส่งเสริมนักวิจัยระดับกลาง
  5. ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง

โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม พร้อมดาวโหลดใบสมัคร ได้ที่ Link
https://shorturl.at/dpOPW

ร่วมสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยไปกับเรา

ติดต่อฝ่ายนวัตกรรมและงานวิจัย