Skip to content

STRATEGIC PLANNING

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)