CCI : College of Creative Industry
Jewelry Season
Fashion Design
เจตจำนง CCI

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ที่มีการหลอมรวมศาสตร์และศิลป์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมทางความคิดและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับสากล

เรียนอย่างสร้างสรรค์
เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนแบบโมดูล ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมกับผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับประเทศ  พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์ การทำธุรกิจส่งออก แบบทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายในการเรียน 4 ชั้นปี

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์
สู่ตลาดสากล

การสร้างนักธุรกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับอุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในระดับสากล คือหัวใจของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ต่อความคิดสู่ผลิตภัณฑ์
มูลค่าสูง

เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นำผลิตภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน

พันธมิตรธุรกิจ
สร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี Triple Helix ซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เชื่อมโยงสู่ภาครัฐ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน


ข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ มศว ประสานมิตร เขตวัฒนา กทม.


ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประกาศ การสมัครรับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตต่างชาติ ประพฤติดี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตต่างชาติ ประพฤติดี
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตสร้างชื่อเสียง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนนิสิตสร้างชื่อเสียง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนพัฒนาศักยภาพนิสิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สำหรับปีการศึกษา 2564 ประเภททุนกิจกรรมเด่น