คนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชี่ยวชาญในศาสตร์ศิลปะและวิทยาศาสตร์ ด้านอัญมณี เครื่องประดับแฟชั่น ของตกแต่งบ้าน
โดยกลุ่มคณาจารย์ที่เชี่ยวชาญ และหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติการ พร้อมสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาดและการสร้างแบรนด์ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์สู่ตลาดโลก
จนนำไปสู่การประกอบธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในที่สุด

CURRICULUM

VIDEO