การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA)

ข้อมูลข้อมูลเผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างหน่วยงานโครงสร้างองค์กร
ข้อมูลผู้บริหารข้อมูลผู้บริหาร
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การถามตอบการถามตอบ
Social NetworkSocial Network
แผนดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปีแผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีสรุปผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามการตอบแบบวัดสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITA ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

บุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้รับบริการ