Skip to content

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

#พัฒนาสินค้า #วิจัย #งานแสดงสินค้า #ผู้ประกอบการ

ปริญญาและสาขาวิชา

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

ศศ.บ. แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง

หลักสูตร แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง สร้างขึ้นบนพื้นฐานความต้องการของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยประสบการณ์อันยาวนานของคณาจารย์ประจำหลักสูตรเน้นผลิตผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมแฟชั่น ที่สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านศิลปะการออกแบบ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการจัดการ พัฒนานวัตกรรมที่มีพื้นฐานจากภูมิปัญญาดั้งเดิม เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์แฟชั่น จนถึงตราสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่ตลาดนานาชาติอย่างยั่งยืน

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักธุรกิจ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจแฟชั่น
  • ผู้ออกแบบ สร้างสรรค์ แฟชั่น สิ่งทอ และเครื่องตกแต่ง
  • ผู้สร้างสรรค์สื่อแฟชั่น