Skip to content

หลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

#พัฒนาสินค้า #วิจัย #งานแสดงสินค้า #ผู้ประกอบการ

ปริญญาและสาขาวิชา

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

วท.บ. การจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม

หลักสูตรมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ โดยสำนักงานสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ได้จัดทำโครงการที่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 โดยได้จัดทำ HiFi consortium เพื่อดำเนินการกับสถาบันร่วม ในปี 2563 มี 5 สถาบัน คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกันพัฒนาบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมให้ร่วมผลิตนิสิตเข้าเรียนและปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงตลอดระยะเวลา 2 ปี

สถานที่จัดการเรียนการสอน

  • บริษัทเอกชนที่ร่วมในโครงการร่วมสอนร่วมกับภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
  • วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาชีพที่ประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  • นักบริหารจัดการอุตสาหกรรมและการผลิต
  • นักบริหารจัดการนวัตกรรม
  • นักวิเคราะห์และนักวิจัยโรงงาน
  • หัวหน้าแผนก/ผู้จัดการด้านการจัดการอุตสาหกรรม