Skip to content

เรียนพร้อมมีประสบการณ์ทำงานจริง
ร่วมกับผู้ประกอบการมืออาชีพได้ที่ CCI

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศ-ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย_งานส.pdf …

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าหลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ คุณกวิน นิทัศนจารุกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรขั่น จำกัด (Otteri Wash & Dry) ที่ได้รับรางวัลศรีสง่าศรีนครินทร ด้านการบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2566 #cciswu#Otteriwashanddry#akejew

ศิษย์เก่า CCI

Winner The Next Leather Goods Designers Competition 2023 ในงานแสดงสินค้าระดับเอเซียแปซิฟิก APLF ASEAN 2023 : Bangkok @aplf_events ผลงานของทีม ORI – GINAL โดย …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม, ชีวิตในรั้วมหาลัย

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ Download …

ทุนการศึกษา

ด้วยวิทยาลัยอุดสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้มีการกำหนดและเปิดรับสมัครให้ทุนสนับสนุน จากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 5 ทุน ได้แก่ โดยผู้ที่มีความสนใจ สามารถอ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม ได้ดัง Link เอกสารที่แนบไว้ 5 ฉบับ ตามลำดับ https://cci.swu.ac.th/wp-content/uploads/2023/04/ประกาศ-ทุนสนับสนุนการพัฒนาผลงานวิจัย_งานส.pdf …

ทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ได้จัดโครงการประชุม : ปรับปรุงหลักสูตรที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา (Sandbox) เพื่อสอดรับกับแนวทางการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม

GAB Young Designer Competition 2023 บริษัท อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ จํากัด ได้กําหนดจัดงาน JEWELLERY & GEM ASEAN BANGKOK 2023 ระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน พ.ศ. …

ข่าวกิจการนิสิต, ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา หลักสูตรการจัดการตราสินค้าสร้างสรรค์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมกับ University of South Florida จัดงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ Building Brand in Digital Era โดย …

ข่าวสาร, ข่าวสารและกิจกรรม
1236
Next