พรบ/ข้อบังคับ/ประกาศ/ระเบียบ

แหล่งที่มา : http://council.swu.ac.th/

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ