Skip to content

Driving beyond the frontiers of knowledge for creative industry

ขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เหนือชั้นแนวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Untitled-1-01-1

CREATIVE PEOPLE • INNOVATIVE VALUE

คนสร้างสรรค์ นวัตกรรมสร้างคุณค่า

“ผลิตกำลังหลักของประเทศที่มีทักษะความเป็นผู้ประกอบการใหม่และพัฒนาสินค้านวัตกรรม”

“สร้างคุณค่านวัตกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนนำไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

“ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและงานวิจัย”

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

“ขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เหนือกว่าชั้นแนวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
เพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

จากยุคแห่งการสร้างผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนมาถึงการสร้างธุรกิจด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” ถือเป็นความสำเร็จการต่อยอดธุรกิจในยุคปัจจุบัน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงมิใช่เพียงเพื่อสร้างเครื่องมือ สนับสนุน ทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่เป็นหัวใจ ที่มีผลต่อการสร้างฐานวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือกระบวนการคิดที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ผสมผสานภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ฉายเอกลักษณ์สู่สากลได้ สมกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

สมรรถนะหลักขององค์กร

“พัฒนากำลังคนให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สร้างสรรค์แบรนด์
ด้วยนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

พัฒนากำลังคนให้เป็นผู้ประกอบการใหม่ที่สร้างสรรค์แบรนด์ด้วยนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยผลิตนิสิตให้มีทักษะความเป็นผู้ประกอบใหม่และพัฒนาสินค้านวัตกรรมผ่านหลักสูตร และ ศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์แห่งประเทศไทย ที่มีความเกี่ยวข้องทั้งการผลิตนิสิต ชุมชน และผู้ประกอบการธุรกิจ ผ่านผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

6 หลักสูตรความคิดสร้างสรรค์

CCI มุ่งสร้างบุคลากรหัวใจนักบริหารธุรกิจ สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ เป็นรูปธรรม และ ยั่งยืน ผ่าน 3 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมระดับโลกในการพัฒนาและทำรายได้ให้ แก่ประเทศไทย นั่นคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่ง บ้าน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ในสิ่งแวด ล้อมงานบริหารธุรกิจสร้างสรรค์จริงจากพันธมิตรกว่า 100 องค์กร รวมถึงสร้างโอกาสใน การเข้าร่วมทำงานใน International Trade Fair ต่างๆ

เรียนอย่างสร้างสรรค์เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนแบบโมดูล ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมกับผู้ประกอบการ ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์การ ทำธุรกิจส่งออก แบบทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายในการเรียน 4 ชั้นปี

ผู้ประกอบการสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล

การสร้างนักธุรกิจสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับอุตสาหกรรมแฟชั่น และอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้าน เพื่อตอบโจทย์การแข่งขันในระดับสากล คือหัวใจของวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ต่อยอดความคิดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมให้คำ ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นำผลิต ภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน

พันธมิตรธุรกิจสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี Triple Helix ซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เชื่อมโยง สู่ภาครัฐ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการ เรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี Triple Helix ซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เชื่อมโยงสู่ภาครัฐ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคาร 6 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-258-5686 • แฟกซ์: 02-258-5686