Skip to content

CREATIVE PEOPLE • INNOVATIVE VALUE

“ที่นี่เรามั่นใจ และเป็น ตัวของตัวเองได้”

รมณียา พลชัยวิเศษณ์

หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 4 ปีการศึกษา 2563

“พันธมิตรธุรกิจช่วยให้นิสิตไปได้ไกลกว่าเคย”

รศ.ดร. สมุทรชัย ลิ้มไทรเศวตกุล

Jewelry Production, Creative Entrepreneur

“ความเห็นจากพันธมิตรธุรกิจ ช่วยให้เรากลาย เป็นธุรกิจได้จริงๆ”

รมณียา พลชัยวิเศษณ์

หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ

ปี 4 ปีการศึกษา 2563

“พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคนได้ใช้จริง”

อลัน มอร์สเตอร์ซัน

หลักสูตรการจัดการแบรนด์สร้างสรรค์

ปี 4 ปีการศึกษา 2563

College of Creative Industry, Srinakharinwirot University

เน้นประสบการณ์จริง ต่อยอดความคิด
สร้างผลิตภัณฑ์และธุรกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง
ผ่านพันธมิตรสู่ตลาดสากล

CCI มุ่งสร้างบุคลากรหัวใจนักบริหารธุรกิจสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ผ่าน 3 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมระดับ โลกในการพัฒนาและทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย นั่นคือ กลุ่มอุตสาหกรรม อัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ผ่านการบูรณาการ องค์ความรู้ด้านศิลปะนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ พร้อม มอบประสบการณ์การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมงานบริหารธุรกิจสร้างสรรค์ จริงจากพันธมิตรกว่า 100 องค์กร รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าร่วม ทำงานใน International Trade Fair ต่างๆ

เรียนอย่างสร้างสรรค์เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนแบบโมดูล ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมกับผู้ประกอบการ ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์การ ทำธุรกิจส่งออก แบบทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายในการเรียน 4 ชั้นปี

เรียนอย่างสร้างสรรค์เน้นประสบการณ์จริง

การเรียนการสอนแบบโมดูล ที่เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ ร่วมกับผู้ประกอบการ ที่มีชื่อเสียงชั้นนำในระดับประเทศ พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์การ ทำธุรกิจส่งออก แบบทันสมัยตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคดิจิทัล ภายในการเรียน 4 ชั้นปี

ต่อความคิดสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง

เน้นการนำนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนและการวิจัย โดยมีคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมให้คำ ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นำผลิต ภัณฑ์เข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ อย่างยั่งยืน

พันธมิตรธุรกิจสร้างสรรค์
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี Triple Helix ซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เชื่อมโยง สู่ภาครัฐ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการ เรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทาง เศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

6 หลักสูตรความคิด สร้างสรรค์

CCI มุ่งสร้างบุคลากรหัวใจนักบริหารธุรกิจ สร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ เป็นรูปธรรม และ ยั่งยืน ผ่าน 3 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมระดับโลกในการพัฒนาและทำรายได้ให้ แก่ประเทศไทย นั่นคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่ง บ้าน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ในสิ่งแวด ล้อมงานบริหารธุรกิจสร้างสรรค์จริงจากพันธมิตรกว่า 100 องค์กร รวมถึงสร้างโอกาสใน การเข้าร่วมทำงานใน International Trade Fair ต่างๆ

เครือข่ายพันธมิตรธุรกิจสร้างสรรค์

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎี Triple Helix ซึ่งวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคลื่อนสร้างเครือข่าย ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ เชื่อมโยงสู่ภาครัฐ บนพื้นฐานของสังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 7
114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร: 02-258-5686 • แฟกซ์: 02-258-5686

cci@g.swu.ac.th

คณบดี

Driving beyond the frontiers of knowledge for creative industry

จากยุคแห่งการสร้างผลิตภัณฑ์ สู่การสร้างแบรนด์ จนมาถึงการสร้างธุรกิจด้วย “ความคิดสร้างสรรค์” ถือเป็นความสำเร็จการต่อยอดธุรกิจในยุคปัจจุบัน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์จึงมิใช่เพียงเพื่อสร้างเครื่องมือ สนับสนุน ทางธุรกิจอีกต่อไป หากแต่เป็นหัวใจ ที่มีผลต่อการสร้างฐานวิธีคิด วิเคราะห์ แยกแยะ และต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือกระบวนการคิดที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการ ผสมผสานภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ให้ฉายเอกลักษณ์สู่สากลได้ สมกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี

คณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์